لیست املاک

  • نوع ملک:

جهت اجاره

موتلفه 90متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 50,000,000تومان | اجاره: 1,000,000 تومان

90متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

محله 8 - 99متری کلیدنخورده

پردیسان

آپارتمانرهن: 65,000,000تومان | اجاره: 800,000 تومان

99متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

محله8 - 107متری کلیدنخورده

پردیسان

آپارتمانرهن: 120,000,000تومان | اجاره: 0 تومان

107متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

محله 8 - 92متری کلیدنخورده

پردیسان

آپارتمانرهن: 100,000,000تومان | اجاره: 0 تومان

92متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

استقلال 87متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 80,000,000تومان | اجاره: 0 تومان

87متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

موتلفه 64متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 55,000,000تومان | اجاره: 0 تومان

64متر 1خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

احمدگلی 170متری

پردیسان

خانه و ویلارهن: 220,000,000تومان | اجاره: 500,000 تومان

170متر 3خوابه
جهت اجاره

اقلیمی 118متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 85,000,000تومان | اجاره: 0 تومان

118متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

22بهمن - 140متری کلید نخورده

پردیسان

خانه و ویلارهن: 100,000,000تومان | اجاره: 2,000,000 تومان

140متر 3خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

22بهمن - 140متری کلید نخورده

پردیسان

خانه و ویلارهن: 100,000,000تومان | اجاره: 2,000,000 تومان

140متر 3خوابه
جهت اجاره

استقلال 89متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 50,000,000تومان | اجاره: 600,000 تومان

89متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

سبلان 115متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 65,000,000تومان | اجاره: 300,000 تومان

115متر 3خوابه
جهت اجاره

فقاهت 85متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 30,000,000تومان | اجاره: 1,000,000 تومان

85متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

محله 8 - 85متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 70,000,000تومان | اجاره: 100,000 تومان

85متر 2خوابه
جهت اجاره

سبلان 97متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 25,000,000تومان | اجاره: 1,350,000 تومان

97متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

22 بهمن 87متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 65,000,000تومان | اجاره: 150,000 تومان

87متر 2خوابه
جهت اجاره

البرز 105متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 50,000,000تومان | اجاره: 1,500,000 تومان

85متر 2خوابه
جهت اجاره

بلوار امام علی 107 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 100,000,000تومان | اجاره: 0 تومان

107متر 2خوابه
جهت اجاره

محله 8 - 85متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 70,000,000تومان | اجاره: 100,000 تومان

85متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

استقلال 84متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 75,000,000تومان | اجاره: 0 تومان

84متر 2خوابه
جهت اجاره

مسلم 175متری تک بلوک

پردیسان

آپارتمانرهن: 60,000,000تومان | اجاره: 1,500,000 تومان

175متر 3خوابه
جهت اجاره

تیراژه 92متری تک بلوک

پردیسان

آپارتمانرهن: 80,000,000تومان | اجاره: 0 تومان

92متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

استقلال 80متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 60,000,000تومان | اجاره: 180,000 تومان

80متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

استقلال 94متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 75,000,000تومان | اجاره: 0 تومان

94متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

هزاره 8 - 84متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 30,000,000تومان | اجاره: 1,200,000 تومان

84متر 2خوابه
جهت اجاره

استقلال 90متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 20,000,000تومان | اجاره: 1,800,000 تومان

90متر 2خوابه
جهت اجاره

موتلفه 78متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 60,000,000تومان | اجاره: 300,000 تومان

78متر 2خوابه
جهت اجاره

بصیرت 83متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 80,000,000تومان | اجاره: 0 تومان

83متر 2خوابه
جهت اجاره

اقبال 180متری

پردیسان

خانه و ویلارهن: 170,000,000تومان | اجاره: 0 تومان

180متر 3خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

استقلال 88متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 75,000,000تومان | اجاره: 0 تومان

88متر 2خوابه
جهت اجاره

سبلان 115متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 65,000,000تومان | اجاره: 300,000 تومان

115متر 2خوابه
جهت اجاره

فقاهت 85متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 30,000,000تومان | اجاره: 1,000,000 تومان

85متر 2خوابه
جهت اجاره

شجاعت 98متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 45,000,000تومان | اجاره: 1,000,000 تومان

98متر 2خوابه
جهت اجاره

محله8 - 81متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 70,000,000تومان | اجاره: 200,000 تومان

81متر 2خوابه
جهت اجاره

استقلال 80متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 25,000,000تومان | اجاره: 1,000,000 تومان

80متر 2خوابه
جهت اجاره

استقلال 95متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 40,000,000تومان | اجاره: 850,000,000 تومان

95متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

بلوار بهشت 85متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 30,000,000تومان | اجاره: 1,600,000 تومان

85متر 2خوابه
جهت اجاره

اقلیمی 90متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 75,000,000تومان | اجاره: 0 تومان

90متر 3خوابه
جهت اجاره

اقلیمی 100متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 20,000,000تومان | اجاره: 1,800,000 تومان

100متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

22 بهمن 95متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 25,000,000تومان | اجاره: 1,100,000 تومان

95متر 2خوابه
جهت اجاره

بلوار امام علی 100 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 90,000,000تومان | اجاره: 500,000 تومان

100متر 2خوابه
جهت اجاره

بلواز تقوی 94 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 20,000,000تومان | اجاره: 1,400,000 تومان

94متر 2خوابه
جهت اجاره

بصیرت 82 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 25,000,000تومان | اجاره: 900,000 تومان

82متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

بصیرت 85 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 40,000,000تومان | اجاره: 650,000 تومان

85متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

هویزه 95 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 50,000,000تومان | اجاره: 500,000 تومان

95متر 3خوابه
جهت اجاره

بصیرت 85 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 40,000,000تومان | اجاره: 650,000 تومان

85متر 2خوابه
جهت اجاره

مجتمع پیامبراعظم 93 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 20,000,000تومان | اجاره: 1,300,000 تومان

93متر 2خوابه
جهت اجاره

بلوار امام علی 84 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 0تومان | اجاره: 0 تومان

84متر 2خوابه
جهت اجاره

خیابان استقلال 90 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 60,000,000تومان | اجاره: 0 تومان

90متر 2خوابه
جهت اجاره

خیابان استقلال 90 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 60,000,000تومان | اجاره: 0 تومان

90متر 2خوابه
جهت اجاره

بلوار بصیرت 85 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 65,000,000تومان | اجاره: 1,000 تومان

85متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

خیابان هویزه 98 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 85,000,000تومان | اجاره: 0 تومان

98متر 2خوابه
جهت اجاره

بلوار بصیرت 85 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 65,000,000تومان | اجاره: 1,000 تومان

85متر 2خوابه
جهت اجاره

بلوار بصیرت 85 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 65,000,000تومان | اجاره: 1,000 تومان

85متر 2خوابه
جهت اجاره

شهرک پردیسان 55 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 30,000,000تومان | اجاره: 400,000 تومان

0متر 1خوابه
جهت اجاره

خیابان اندیشه 85 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 45,000,000تومان | اجاره: 650,000 تومان

85متر 2خوابه
جهت اجاره

خیابان موتلفه 85 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 40,000,000تومان | اجاره: 700,000 تومان

85متر 2خوابه
جهت اجاره

خیابان اشراق 92 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 15,000,000تومان | اجاره: 1,500,000 تومان

92متر 2خوابه
جهت اجاره

خیابان استقلال 70 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 20,000,000تومان | اجاره: 800,000 تومان

70متر 1خوابه
جهت اجاره

خیابان هویزه 75 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 30,000,000تومان | اجاره: 650,000 تومان

75متر 2خوابه
جهت اجاره

خیابان استقلال 90 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 60,000,000تومان | اجاره: 40,000 تومان

90متر 2خوابه
جهت اجاره

خیابان سبلان 105 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 70,000,000تومان | اجاره: 500,000 تومان

105متر 2خوابه
جهت اجاره

بلوار بصیرت 76 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 60,000,000تومان | اجاره: 300,000 تومان

76متر 2خوابه
جهت اجاره

خیابان استقلال 80 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 15,000,000تومان | اجاره: 1,500,000 تومان

80متر 2خوابه
جهت اجاره

خیابان شجاعت 85 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 60,000,000تومان | اجاره: 100,000 تومان

85متر 2خوابه
جهت اجاره

خیابان شجاعت 75 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 75,000,000تومان | اجاره: 0 تومان

75متر 3خوابه
جهت اجاره

خیابان شهیدان تقوی 92 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 50,000,000تومان | اجاره: 1,000,000 تومان

92متر 2خوابه
جهت اجاره

بلوار علمدار 75 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 60,000,000تومان | اجاره: 0 تومان

75متر 2خوابه
جهت اجاره

خیابان شجاعت 80 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 30,000,000تومان | اجاره: 1,200,000 تومان

80متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

بلوار بصیرت 85 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 30,000,000تومان | اجاره: 1,000,000 تومان

0متر 2خوابه
جهت اجاره

🔸میدان تیراژه 85 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 50,000,000تومان | اجاره: 500,000 تومان

85متر 2خوابه
جهت اجاره

بلوار بصیرت 80 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 20,000,000تومان | اجاره: 300,000 تومان

80متر 2خوابه
جهت اجاره

خیابان موتلفه 85 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 15,000,000تومان | اجاره: 1,000,000 تومان

85متر 2خوابه
جهت اجاره

بلوار استقلال 85 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 15,000,000تومان | اجاره: 1,500,000 تومان

85متر 4خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

خیابان شجاعت 100متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 80,000,000تومان | اجاره: 0 تومان

100متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

خیابان شجاعت 85 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 78,000,000تومان | اجاره: 0 تومان

85متر 2خوابه
جهت اجاره

بلوار بصیرت 85 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 65,000,000تومان | اجاره: 1,000 تومان

85متر 2خوابه
جهت اجاره

خیابان ایمان 88متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 75,000,000تومان | اجاره: 0 تومان

88متر 2خوابه
جهت اجاره

خیابان اقلیمی 105 متری فول امکانات

پردیسان

آپارتمانرهن: 90,000,000تومان | اجاره: 0 تومان

105متر 2خوابه
جهت اجاره

خیابان هویزه 150 متری فول امکانات کلید نخورده

پردیسان

خانه و ویلارهن: 160,000,000تومان | اجاره: 0 تومان

150متر 3خوابه
جهت اجاره

بلوار بهشت 90 متری فول امکانات کلید نخورده

پردیسان

خانه و ویلارهن: 160,000,000تومان | اجاره: 0 تومان

150متر 3خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

محله 8 78 متری فول امکانات

پردیسان

آپارتمانرهن: 40,000,000تومان | اجاره: 600,000 تومان

78متر 2خوابه
جهت اجاره

بلوار بصیرت 84 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 70,000,000تومان | اجاره: 0 تومان

84متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

خیابان لاله 130 متری زیرزمین گلخانه ای

پردیسان

خانه و ویلارهن: 100,000,000تومان | اجاره: 600,000 تومان

130متر 2خوابه
جهت اجاره

خیابان فقاهت 87 متری فول امکانات

پردیسانرهن: 0تومان | اجاره: 0 تومان

0متر 1خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

هویزه 22 185 متری170000

پردیسان

خانه و ویلارهن: 170,000,000تومان | اجاره: 0 تومان

185متر 3خوابه
جهت اجاره

هویزه 22 185 متری

پردیسان

خانه و ویلارهن: 170,000,000تومان | اجاره: 0 تومان

185متر 3خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

اقلیمی 110 متری ویلایی

پردیسان

خانه و ویلارهن: 85,000,000تومان | اجاره: 500,000,000 تومان

0متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

هزاره 4 83 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 55,000,000تومان | اجاره: 500,000 تومان

83متر 2خوابه
جهت اجاره

هزاره 4 83 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 55,000,000تومان | اجاره: 500,000 تومان

83متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

خیابان بصیرت 83 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 60,000,000تومان | اجاره: 10,000 تومان

83متر 2خوابه
جهت اجاره

ابتدای هویزه 85 متری+ 55 متر بهار خواب

پردیسان

آپارتمانرهن: 60,000,000تومان | اجاره: 100,000 تومان

85متر 1خوابه
جهت اجاره

ابتدای هویزه 85 متری+ 55 متر بهار خواب

پردیسان

خانه و ویلارهن: 170,000,000تومان | اجاره: 0 تومان

185متر 3خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

هویزه 24 150 متری فول امکانات

پردیسان

خانه و ویلارهن: 120,000,000تومان | اجاره: 0 تومان

150متر 1خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

موتلفه 2 85 متری تک بلوک

پردیسان

آپارتمانرهن: 50,000,000تومان | اجاره: 100,000 تومان

85متر 1خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

بلوار سلمان فارسی 77 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 50,000,000تومان | اجاره: 100,000 تومان

77متر 2خوابه
جهت اجاره

خیابان ابوطالب 80 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 40,000,000تومان | اجاره: 700,000 تومان

80متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

خیابان استقلال 80 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 65,000,000تومان | اجاره: 0 تومان

80متر 2خوابه
جهت اجاره

محله 8 95 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 60,000,000تومان | اجاره: 300,000,000 تومان

95متر 2خوابه
جهت اجاره

خیابان هویزه 150 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 160,000,000تومان | اجاره: 0 تومان

150متر 3خوابه
جهت اجاره

مجتمع حافظ 72 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 55,000,000تومان | اجاره: 200,000 تومان

72متر 1خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

ویلایی140 متری تک واحدی خیابان اقلیمی

پردیسان

خانه و ویلارهن: 120,000,000تومان | اجاره: 350,000 تومان

140متر 3خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

خیابان بصیرت 77 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 50,000,000تومان | اجاره: 300,000 تومان

77متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

خیابان اقلیمی 91 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 30,000,000تومان | اجاره: 1,350,000 تومان

91متر 2خوابه
جهت اجاره

خیابان اقلیمی 91 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 30,000,000تومان | اجاره: 1,350,000 تومان

91متر 2خوابه
جهت اجاره

خیابان موتلفه 85 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 62,000,000تومان | اجاره: 0 تومان

85متر 2خوابه
جهت اجاره

خیابان اقلیمی 110 متری ویلایی

پردیسان

آپارتمانرهن: 85,000,000تومان | اجاره: 500,000 تومان

110متر 2خوابه
جهت اجاره

بلوار بهشت 87 متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 70,000,000تومان | اجاره: 0 تومان

87متر 2خوابه
جهت اجاره

واحد130متری جوادالائمه

توحید

خانه و ویلارهن: 95,000,000تومان | اجاره: 10,000 تومان

130متر 3خوابه
جهت اجاره

واحد86متری کلید نخورده هزاره دهم

پردیسان

آپارتمانرهن: 50,000,000تومان | اجاره: 150,000 تومان

86متر 2خوابه
جهت اجاره

واحد105متری مجتمع عالی

پردیسان

آپارتمانرهن: 60,000,000تومان | اجاره: 1,000 تومان

105متر 2خوابه
جهت اجاره

واحد90متری خوش نقشه استقلال

پردیسان

آپارتمانرهن: 10,000,000تومان | اجاره: 850,000 تومان

90متر 2خوابه
جهت اجاره

واحد85متری خوش نقشه..

پردیسان

آپارتمانرهن: 10,000,000تومان | اجاره: 800,000 تومان

85متر 2خوابه
جهت اجاره

ویلایی شیک و عالی

پردیسان

خانه و ویلارهن: 80,000,000تومان | اجاره: 1,000 تومان

130متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

105متری لوکس خوش نقشه مجتمع برند

پردیسان

آپارتمانرهن: 70,000,000تومان | اجاره: 50,000 تومان

105متر 2خوابه
جهت اجاره

تک خواب دلاوران

پردیسان

آپارتمانرهن: 22,000,000تومان | اجاره: 400,000 تومان

65متر 1خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

خیابان استقلال-مجتمع معراج

پردیسان

آپارتمانرهن: 10,000,000تومان | اجاره: 850,000 تومان

85متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

واحد۸۵ متری خوش نقشه مجتمع عالی

پردیسان

آپارتمانرهن: 55,000,000تومان | اجاره: 1,000 تومان

85متر 2خوابه
جهت اجاره

مغازه 22متری در مجتمع تجاری پردیسان

پردیسان

تجاری اداریرهن: 0تومان | اجاره: 0 تومان

22متر 1خوابه
جهت اجاره

واحد120متری ویلایی شمالی زیرزمین

پردیسان

خانه و ویلارهن: 20,000,000تومان | اجاره: 800,000 تومان

120متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

واحد102متری ویلایی خوش نقشه پردیسان

پردیسان

خانه و ویلارهن: 95,000,000تومان | اجاره: 10,000 تومان

102متر 2خوابه
جهت اجاره

ویلایی _خیابان لاله

پردیسان

خانه و ویلارهن: 20,000,000تومان | اجاره: 900,000 تومان

120متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

ویلایی آپارتمان

پردیسان

خانه و ویلارهن: 65,000,000تومان | اجاره: 100,000 تومان

98متر 2خوابه
جهت اجاره

رهن و اجاره واحد فوق العاده!!!

پردیسان

آپارتمانرهن: 35,000,000تومان | اجاره: 300,000 تومان

85متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

محله۸_مجتمع الهیه

پردیسان

آپارتمانرهن: 25,000,000تومان | اجاره: 600,000 تومان

84متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

105متری لوکس خوش نقشه مجتمع برند

پردیسان

آپارتمانرهن: 70,000,000تومان | اجاره: 1,000 تومان

105متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

مجتمع آرین ابوطالب

پردیسان

آپارتمانرهن: 35,000,000تومان | اجاره: 300,000 تومان

75متر 2خوابه
جهت اجاره

واحد 80 متری مجتمع مروارید خیابان استقلال

پردیسان

آپارتمانرهن: 30,000,000تومان | اجاره: 400,000 تومان

80متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

87متری خوش نقشه

پردیسان

آپارتمانرهن: 20,000,000تومان | اجاره: 600,000 تومان

87متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

105متری لوکس خوش نقشه مجتمع برند

پردیسان

آپارتمانرهن: 50,000,000تومان | اجاره: 500,000 تومان

105متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

مجتمع یاس نیروانتظامی_خیابان دهلاویه

پردیسان

آپارتمانرهن: 50,000,000تومان | اجاره: 10,000 تومان

83متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

مجتمع افتاب_مسکن مهر

پردیسان

آپارتمانرهن: 45,000,000تومان | اجاره: 1,000 تومان

83متر 2خوابه
جهت اجاره

رهن واجاره باب مغازه 90متری خ لاله پردیسان

پردیسان

تجاری اداریرهن: 25,000,000تومان | اجاره: 2,500,000 تومان

90متر 1خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

رهن واحد 85 متری پردیسان(مجتمع آفتاب)

پردیسان

آپارتمانرهن: 10,000,000تومان | اجاره: 850,000 تومان

85متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

واحد 84متری، مجتمع مهر آریا

پردیسان

آپارتمانرهن: 35,000,000تومان | اجاره: 300,000 تومان

84متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

مجتمع پرندیس 2، فول امکانات

پردیسان

آپارتمانرهن: 45,000,000تومان | اجاره: 250,000 تومان

90متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

مجتمع امام رضا، خیابان بصیرت

پردیسان

آپارتمانرهن: 10,000,000تومان | اجاره: 850,000 تومان

90متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

85 متری مجتمع آل یاسین- فول امکانات

پردیسان

آپارتمانرهن: 20,000,000تومان | اجاره: 900,000 تومان

85متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

92متری محله8

پردیسان

آپارتمانرهن: 50,000,000تومان | اجاره: 100,000 تومان

92متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

خیابان فقاهت_مجتمع ال یاسین

پردیسان

آپارتمانرهن: 2,000,000تومان | اجاره: 800,000 تومان

78متر 2خوابه
جهت اجاره

مغازه ۱۲۰متری_بحر خیابان

پردیسان

تجاری اداریرهن: 40,000,000تومان | اجاره: 400,000 تومان

120متر 1خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

خیابان شجاعت-مجتمع مهدی

پردیسان

آپارتمانرهن: 20,000,000تومان | اجاره: 1,000,000 تومان

100متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

بلوار بصیرت_مجتع امام حسن مجتبی

پردیسان

آپارتمانرهن: 45,000,000تومان | اجاره: 1,000 تومان

86متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

بلوار تقوی_مجتمع سیمرغ

پردیسان

آپارتمانرهن: 65,000,000تومان | اجاره: 1,000 تومان

100متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

کوثر ولایت_خیابان اقلیمی

پردیسان

آپارتمانرهن: 0تومان | اجاره: 0 تومان

78متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

مجتمع رس_کلید نخورده

پردیسان

آپارتمانرهن: 30,000,000تومان | اجاره: 300,000 تومان

80متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

مجتمع بهشت بصیرت

پردیسان

آپارتمانرهن: 35,000,000تومان | اجاره: 1,000 تومان

68متر 1خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

مجتمع حافظ-۸۴متری

پردیسان

آپارتمانرهن: 25,000,000تومان | اجاره: 600,000 تومان

85متر 2خوابه
واگذار گردیدجهت اجاره

آپارتمان مبله عالی

پردیسان

آپارتمانرهن: 5,000,000تومان | اجاره: 2,000,000 تومان

78متر 1خوابه

همین الان برای کارشناسی ملک خود توسط مشاوران املاک خانه سبز اقدام نمایید!

مشاورین خانه املاک خانه سبز در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت جهت هماهنگی های لازم

گروه مشاورین املاک خانه سبز پس از سالها تلاش وتجربه درخشان درکلیه امور ملکی ، با جذب افراد متخصص ، کارآمد ومعتمد ، تا به امروز توانسته با یاری خداوند متعال خدمات شایانی به کلیه مشتریان گرامی ارائه دهد.

آمار املاک ثبت شده

  • تعداداملاک ثبت شده جهت فروش: 1481
  • تعداد املاک ثبت شده جهت رهن و اجاره: 149
  • تعداد کل املاک ثبت شده:1630
  • تعداد املاک فروش رفته:: 601
  • تعداد املاک رهن و اجاره رفته: 64

تماس باما

  • قم، پردیسان، بلوار۲۲بهمن، خیابان اقلیمی، خیابان شهید اکبری، خیابان لاله

  • +98 25 32145 :: +98 912 853 21 60
  • info@kh-sabz.com

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مشاورین املاک خانه سبز می‌باشد.